เกี่ยวกับมูลนิธิฯ

ประวัติมูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย

มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย

มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรหนึ่งในประเทศไทย ที่ดำเนินงานด้านสาธารณกุศล โดยได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2516 เลขที่อนุญาตที่ ต.8/2516 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การส่งเสริมและสนับสนุนกิจการทั้ง 12 แห่ง

วัตถุประสงค์

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของ โรงพยาบาลคามิลเลียน กรุงเทพมหานคร
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของ โรงพยาบาลซานคามิลโล อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพและสงเคราะห์ผู้ยากไร้ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ บ้านพักผู้สูงอายุ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของ ศูนย์อบรมเยาวชนคามิลเลียน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 6. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ศูนย์ช่วยเหลือคนอนาถา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
 7. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ บ้านพักผู้สูงอายุ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
 8. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ สถานดูแลเด็กกำพร้าและรับอุปการะเด็กกำพร้า เด็กพิการด้อยโอกาส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 9. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของ บ้านเพื่อคนพิการ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อคนพิการ และรับอุปการะเด็กพิการด้อยโอกาส ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
 10. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของ บ้านสิทธิดา ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาการเด็กพิการและอุปการะเด็กพิการด้อยโอกาส อำเภอบ้านโป่ง จ.ราชบุรี
 11. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของ บ้านผู้สูงอายุคามิลเลียนพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร
 12. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของ บ้านผู้สูงอายุราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา