บ้านคามิลเลียนเพื่อคนพิการ ลาดกระบัง

บ้านคามิลเลียนเพื่อคนพิการ ลาดกระบัง

บ้านคามิลเลียนเพื่อคนพิการ 2008

เพื่อเสริมสร้างให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีบนพื้นฐานของคุณค่า และศักดิ์ศรีของความเป็นบุคคลมนุษย์ มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทยจึงได้เปิดสถานสงเคราะห์เพื่อเป็นสถานที่พักอาศัยสำหรับเด็กพิการที่ยากจนและถูกทอดทิ้ง เมื่อปี พ.ศ.2551 (ค.ศ.2008) โดยดำเนินงานเสริมสร้างทักษะการดำเนินชีวิตในสังคมให้กับเด็กพิการ และจัดกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการแบบบูรณาการในทุกมิติของความเป็นบุคคลมนุษย์ เป็นศูนย์ส่งเสริมสิทธิ คุณค่า ศักดิ์ศรี และประสานงานด้านเครือข่ายคนพิการในเขตกรุงเทพฯ

81/2 ถ.หลวงแพ่ง แขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร.0-2360-7852 Fax. 0-2360-7853