คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ปราจีนบุรี

คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ปราจีนบุรี

คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ปราจีนบุรี 1965

ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2505 (ค.ศ.1962) คณะนักบวชคามิลเลียนซึ่งในขณะนั้นทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลใน อ.ศรีราชาซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก โดยเช่าพื้นที่จากภราดาคณะเซนต์คาเบรียล นักบวชคามิลเลียนได้ ออกไปเยี่ยมและค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนในบริเวณอำเภอศรีราชาและจังหวัดใกล้เคียงโดยเฉพาะที่ระยองและเนื่องจากผู้ป่วยในบริเวณดังกล่าวยากจนและถูกทอดทิ้งจึงเกิดความคิดที่จะรวมผู้ป่วยให้มาอยู่ในสถานที่เดียวกันเพื่อการรักษาที่มีคุณภาพ จึงได้เลือกสถานที่บริเวณตำบลโคกปีบเพื่อสร้างเป็นนิคมช่วยตนเองชื่อว่า”นิคมนักบุญคามิลโล”ซึ่งต่อมาไม่นานพระสังฆราชสงวน สุวรรณศรี ประมุขสังฆมลฑลจันทบุรีในขณะนั้นได้ทราบแผนงานดังกล่าวจึงได้เสนอที่ดินที่บ้านโคกวัด แก่คณะนักบวชคามิลเลียนเพื่อสร้างเป็นนิคมช่วยตนเองและต่อมาได้ซื้อที่ดินในบริเวณใกล้เคียงเพิ่มขึ้น

จากนั้น คณะนักบวชคามิลเลียนจึงได้เริ่มการก่อสร้าง โดยได้รับการสนับสนุน จากหน่วยวิศวกรรมของทหารสหรัฐอเมริกาที่มาก่อสร้างถนนสาย 331-304 โดยนำเครื่องจักรกลมาช่วยในการปรับพื้นที่ คณะนักบวชคามิลเลียนได้เริ่มดำเนินการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อนที่ตำบลโคกปีบ จังหวัดปราจีนบุรีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508 (ค.ศ.1965) เป็นต้นมา โดยใช้ชื่อว่า “นิคมนักบุญคามิลโล โคกวัด” เป็นศูนย์สงเคราะห์ ให้การรักษาและที่พักอาศัยแก่ผู้ป่วยโรคเรื้อนระยะต่าง ๆ ที่ยากจนและถูกทอดทิ้ง ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ เช่น การแกะสลักไม้ การทอผ้า การเลี้ยงสัตว์ การปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ ซึ่งจัดให้มีขึ้นบนที่ดินของศูนย์ฯ

จากอดีตจนถึงปัจจุบันวิวัฒนาการด้านการแพทย์มีความก้าวหน้าตามยุคสมัย มีการค้นคว้าและวิจัยซึ่งทำให้โรคเรื้อนเป็นโรคที่รักษาหายขาดได้ ตามข้อมูลจำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อนในประเทศไทยลดลงอย่างมากจนไม่ถือเป็นปัญหาของสังคมอีกต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีคนยากจนจำนวนมากที่ไร้ที่พึ่งและขาดคนดูแล โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ซึ่งต้องการความช่วยเหลือจากสังคม รวมทั้งสมาชิกภายในนิคมนักบุญคามิลโล ส่วนใหญ่หายป่วยแล้วและมีอายุมากขึ้น อยู่ในวัย “ผู้สูงอายุ” ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2545 (ค.ศ.2003) มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย จึงได้เปลี่ยนการดำเนินงานและชื่อของสถานพักฟื้นโรคเรื้อน โคกวัด เป็น “คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ปราจีนบุรี ” เพื่อดำเนินการช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพและสงเคราะห์ผู้ยากไร้ต่อไป

ปัจจุบันคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ปราจีนบุรีเป็นหน่วยงานสาธารณกุศล ให้การช่วยเหลือสงเคราะห์โดยไม่ได้คิดค่าตอบแทนใดๆ แก่ผู้ทุพพลภาพและผู้สูงอายุยากไร้ โดยดำเนินการช่วยเหลือดูแลแบบองค์รวม คือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคมและด้านจิตวิญญาณ ทั้งผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ภายในศูนย์สงเคราะห์คามิลเลียนและผู้สูงอายุที่อยู่กับครอบครัว (ชุมชน) โดยรวมประมาณ 150 คน ด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะมอบวันและเวลาให้ผู้สูงอายุยากไร้และทุพพลภาพ ได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า และมีความสุขปราศจากความกังวลและความทุกข์ใจใด ๆ ในช่วงบั้นปลายแห่งชีวิต

ดังปณิธานแห่งนักบุญคามิลโลผู้ก่อตั้งคณะว่า “ดูแลผู้ป่วยด้วยความรัก ดุจมารดาที่กำลังดูแลลูกน้อยเพียงคนเดียวยามเจ็บป่วย” คือความตั้งใจหลักของคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ปราจีนบุรี ที่ให้การดูแลผู้สูงอายุยากไร้และทุพพลภาพด้วยความรักและความเอาใจใส่ สืบทอดเจตนารมณ์ของท่านนักบุญคามิลโล และด้วยความตั้งใจนี้ เราจึงพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของผู้สูงอายุยากไร้และทุพพลภาพ เพื่อสร้างรอยยิ้ม ความสุขและสันติในใจให้กลับคืนมาอีกครั้ง

ปัจจุบัน คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ปราจีนบุรี มีกิจการหลัก 2 กิจการ คือ

  1. นวกสถาน (สถานฝึกอบรมผู้เตรียมตัวเป็นนักบวชคามิลเลียน)
  2. ศูนย์สงเคราะห์ผู้สูงอายุและคนพิการที่ยากไร้
240 หมู่ 2 ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี 25190
โทร.0-3727-7034-6, 0-3727-6010 Fax. 0-3727-6036