คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง

คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง

คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง 1995

ศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ เดิมตั้งอยู่ในซอยเรวดี จ.นนทบุรี โดยใช้ชื่อว่า “ศูนย์บรรเทาใจ” ดำเนินงานให้การบริการที่พักชั่วคราวแก่ผู้ป่วยเอดส์และให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีและสมาชิกในครอบครัว โดยมีบาทหลวง โจวันนี คอนตาริน เป็นผู้อำนวยการคนแรก แต่ด้วยเหตุที่ว่าศูนย์บรรเทาใจตั้งอยู่ใจกลาง ชุมชนเมืองและชาวบ้านในชุมชนไม่มีความรู้เรื่องโรคเอดส์อย่างแท้จริง มีทัศนคติในแง่ลบต่อตัวผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ จึงเกิดการรวมตัวกันเพื่อต่อต้านศูนย์บรรเทาใจ โดยการประท้วงให้มีการย้ายพื้นที่ศูนย์ฯ ออกจากพื้นที่ชุมชน มีการใช้ความรุนแรงในการข่มขู่โดยการลอบวางระเบิด บริเวณด้านหน้าที่ทำการศูนย์ฯ และมีการยิงปืนเข้าใส่สำนักงานด้วย หลังจากนั้น ศูนย์บรรเทาใจจึงจำเป็นต้องปิดตัวลงและย้ายกิจการการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์มายังที่แห่งใหม่ที่จังหวัดระยอง บนพื้นที่ซึ่งมูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทยได้รับบริจาคมาจาก “คุณบุปผา ฉัยยากุล” ตั้งอยู่เลขที่ 1/1 ซอยคีรี ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ศูนย์ฯแห่งใหม่ใช้ชื่อว่า คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2539 (ค.ศ.1996) เริ่มแรกมีอาคารสองหลังคือ อาคารผู้ป่วยเอดส์และอาคารแม่และเด็ก

วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 (ค.ศ.1998) มีการสร้างอาคารสองชั้นเพิ่มขึ้นเพื่อใช้เป็นสำนักงานโครงการการให้การศึกษาเพื่อการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี มีห้องประชุมสำหรับให้การอบรมในงานป้องกัน โดยตั้งชื่อว่า “อาคารนายแพทย์ธานี ศิริยง”

วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 (ค.ศ.1999) ได้มีพิธีเปิดบ้านสำหรับเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งเป็นสถานที่มอบบรรยากาศแห่งความรักในแบบครอบครัว เพื่อให้เด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ดี สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้เสริมสร้างสุขภาพร่างกาย ให้แข็งแรง เมื่อเติบโตขึ้น จะได้เป็นคนดีมีประโยชน์ต่อสังคม

20 เมษายน พ.ศ. 2545 (ค.ศ.2002) มีพิธีเปิดอาคารอีกหลังหนึ่งสำหรับผู้ป่วยเอดส์ผู้ใหญ่ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้

ปีพ.ศ.2546 (ค.ศ.2003) คุณรุ่งนภา แซ่อึ้ง (นวัชธนากูล) ได้มอบที่ดินผืนหนึ่งที่ต.หนองกรับ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง เพื่อให้คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินผืนนี้ โดยศูนย์ฯ ได้เปิดดำเนินการให้การช่วยเหลือส่งเสริมให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่แข็งแรงได้มีการประกอบอาชีพ โดยตั้งเป็นศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือสวนเอเดน มีการส่งเสริมให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีประกอบอาชีพสุจริต ได้แก่ การปลูกผักสวนครัว การเลี้ยงปศุสัตว์ การทำงานฝีมือ การทำไม้กวาดอ่อนและไม้กวาดแข็ง การปลูกเห็ด การทำน้ำยาชีวภาพ เป็นต้น

ปีพ.ศ.2549 (ค.ศ.2006) คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง ได้เปิดศูนย์ส่งเสริมการดำรงชีวิตอิสระของเยาวชน (Independent Living Center) โดยได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์บนที่ดินผืนหนึ่งที่ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง จากมุขนายกประจำสังฆมณฑลจันทบุรี โดยเป็นศูนย์นำร่องระดับเอเชีย เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่ติดเชื้อเอชไอวีและได้รับผลกระทบจากเอดส์สามารถเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพชีวิต โดยศูนย์ฯได้จัดเตรียมกิจกรรมเพื่อเตรียมตัวเยาวชนให้พร้อมสำหรับการกลับไปใช้ชีวิตในสังคมด้วยตนเอง

ปัจจุบัน ศูนย์ฯ มีลักษณะการดำเนินงาน 7 โครงการ คือ

  1. โครงการดูแลผู้ป่วยเอดส์แบบประคับประคอง
  2. โครงการบ้านพักเด็กกำพร้าที่ติดเชื้อเอชไอวี และเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์
  3. โครงการส่งเสริมการดำรงชีวิตโดยอิสระของเยาวชน
  4. โครงการทุนการศึกษาสำหรับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี/เอดส์
  5. โครงการให้การศึกษาเรื่องเอชไอวี/เอดส์เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี
  6. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ภาคตะวันออก
  7. โครงการฟื้นฟูสุขภาพผู้ติดเชื้อเอชไอวีหรือสวนเอเดน ที่เน้นการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
1/1 ซ.คีรี ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150
โทร.0-3868-5480, 0-3869-1480 Fax. 0-3868-7480, 0-3869-1548