โรงพยาบาลซานคามิลโล บ้านโป่ง


โรงพยาบาลซานคามิลโล บ้านโป่ง

โรงพยาบาลซานคามิลโล บ้านโป่ง 1953

เป็นกิจการแรกของคณะนักบวชคามิลเลียนในประเทศไทย ในการดูแลรักษาผู้ป่วยทุกคน ได้รับการอนุญาตและเปิดเป็นโรงพยาบาลอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ค.ศ. 1953 ในฐานะผู้ทำงานด้านสุขภาพอนามัยต่อผู้ป่วย ได้ยึดถือหลักปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนักบุญคามิลโล จากสถานพยาบาลเล็กๆ คณะมิชชันนารีได้ปรับปรุงกิจการสถานพยาบาลให้พัฒนาก้าวหน้าตามลำดับ มีการก่อสร้างอาหารเพิ่มเติม จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มขึ้น เพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพจนกลายเป็นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียงในปัจจุบัน และสามารถรองรับผู้ป่วยจากภายนอกกว่า 30,000 รายต่อปี นอกจากนี้ยังมีบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่อย่างครบครันในการให้บริการ นอกจากจะมีกิจกรรมภายในโรงพยาบาลแล้ว บรรดานักบวชคามิลเลียน แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ยังได้ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตามแนวชายแดนและหมู่บ้านที่ห่างไกลร่วมกับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนเสมอมา

31 ม.10 ถ.อุดมพิทยา ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
โทร.0-3221-1143 , 0-3221-0691-5 Fax. 0-3220-1256