คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ สามพราน

คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ สามพราน

คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ สามพราน 1977

จากสภาพปัญหาของสังคมในปัจจุบันที่มีจํานวนสถิติผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น และเนื่องจากสภาพสังคมไทยกําลังเปลี่ยนแปลงจากครอบครัวใหญ่มาเป็นครอบครัวเดี่ยว มากขึ้น จึงเป็นปัจจัยที่สําคัญซึ่งก่อให้เกิดปัญหาผู้สูงอายุไม่มีคนดูแล เพราะ…

1) บุตรหลานต้องออกไปทํางานนอกบ้านในช่วงเวลากลางวัน ไม่มีเวลาที่จะคอยดูแลผู้สูงอายุ หรืออาจจะเป็นเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจของครอบครัวไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะจ้างคนมาดูแลผู้สูงอายุได้

2) สภาพของที่อยู่อาศัยในสังคมเมืองปัจจุบัน ที่คนส่วนใหญ่มักจะอาศัยอยู่ในตึก ทาวน์เฮ้าส์ หรือคอนโดมิเนียม ซึ่งหากผู้สูงอายุที่ยังคงช่วยเหลือตนเองได้ต้องอาศัยอยู่เพียงลําพัง การเดินขึ้นลงตึก 2 – 3 ชั้นขึ้นไป อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้สูงอายุได้

3) ในกรณีที่บุตรหลานมีความสามารถทางด้านเศรษฐกิจเพียงพอที่จะจ้างคนมาคอยดูแลบุพการีของตนที่บ้าน ก็มีความยากลําบากที่จะแสวงหาคนที่มีความอดทนเพียงพอต่อการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ อันเนื่องมาจากสภาพของผู้สูงอายุที่มีภาวะกําลังลดน้อยถอยลงหรืออาจจะเป็นเพราะโรคภัยของผู้สูงอายุเอง เช่น อัมพฤกษ์หรืออัมพาต เป็นต้น

ด้วยเหตุผลต่างๆ เหล่านี้ บ้านพักผู้สูงอายุคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ สามพราน จึง ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคมในยุคปัจจุบัน และอาสาทําหน้าที่แทนบุตรหลาน โดยการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม คือ ดูแลด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ โดยเปิดดําเนินงานมาตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2534 (ค.ศ.1991) ปัจจุบันบ้านพักผู้สูงอายุแห่งนี้สามารถรองรับผู้สูงอายุได้ 150 เตียง โดยจัดที่พักผู้สูงอายุแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ผู้สูงอายุที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และผู้สูงอายุที่หลงลืม โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลช่วยเหลือในกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุตลอด 24 ชั่วโมง นอกนั้นยังมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น กิจกรรมฟื้นฟูกล้ามเนื้อ กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมบําบัด กิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมในวันสําคัญต่างๆ เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ วันสงกรานต์ เป็นต้น

สําหรับเจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุคือ ผู้ช่วยพยาบาลที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้ สูงอายุและสะสมประสบการณ์จริงในลักษณะพี่สอนน้อง มีการจัดอบรมการดูแลผู้สูงอายุอย่าง ต่อเนื่องทั้งภายในบ้านพักผู้สูงอายุและส่งเข้ารับการอบรมในสถาบันต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเปิดรับกลุ่มอาสาสมัครจากโรงเรียนจากสถาบันต่างๆ รวมทั้งกลุ่มเยาวชนที่เตรียมตัวเป็นนักบวชคามิลเลียน เพื่อบําเพ็ญประโยชน์ในการดูแลผู้สูงอายุ เช่น ช่วยอาบน้ำและป้อนอาหารผู้สูงอายุ เป็นต้น ดังนั้น บ้านผู้สูงอายุแห่งนี้นอกจากจะเป็นบ้านพักที่ให้การดูแลผู้สูงอายุแล้ว บ้านแห่งนี้ ยังเป็นเปรียบเสมือนโรงเรียนที่ปลูกฝังความรัก ความกตัญญูรู้คุณต่อผู้สูงวัยอีกด้วย

คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ สามพราน ประกอบด้วยกิจการหลัก 2 กิจการ คือ

  1. บ้านพักผู้สูงอายุที่ให้การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ และความรักและรับใช้ ตามจิตตารมณ์ของท่านนักบุญคามิลโล
  2. บ้านนักบวชคามิลเลียน สำหรับให้การอบรมผู้ที่เตรียมตัวเป็นนักบวชคามิลเลียน ในการรับใช้พระเจ้าและพระศาสนจักร โดยผ่านการรับใช้เพื่อนมนุษย์แม้ต้องเสี่ยงภัยต่อชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบรรดาผู้ป่วย
36 ม.6 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
บ้านนักบวช โทร.0-2812-7374-5 Fax.0-2812-7373
บ้านผู้สูงอายุ โทร. 0-2812-5140-4 Fax. 0-2812-5144