คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ เชียงราย

คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ เชียงราย

คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ เชียงราย 2004

แรกเริ่มดำเนินการให้ความช่วยเหลือเด็กที่มาจากครอบครัวที่เป็นผู้ป่วยโรคเรื้อนภายในหมู่บ้านศรีวิเชียร ต่อมาเนื่องจากความต้องการที่มากขึ้น จึงได้เริ่มรับเด็กชาติพันธุ์ซึ่งมาจากหมู่บ้านใกล้เคียงมาเลี้ยงดูและให้การอบรม

ในปัจจุบันสามารถรับรองได้ทั้งหมด 250 คน เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เช่น ด้านการศึกษา คือให้ได้รับการศึกษาตามแนวทางของคณะนักบวชคามิลเลียน และตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

ปัจจุบัน ยังได้เปิดบ้านอบรมสำหรับเยาวชนจากภาคเหนือ ผู้สนใจในกระแสเรียกของคณะนักบวชคามิลเลียน เข้ารับการอบรมเป็นสามเณรตั้งแต่ชั้น ม.1-ม.6 โดยรับการอบรมด้านคำสอน ข้อความเชื่อ จิตตารมณ์ของคณะฯ และเติบโตขึ้นในการอุทิศตนเป็นผู้รับใช้ผู้ป่วย

นอกนั้นยังได้เปิดบ้านเกื้อกูล ซึ่งเป็นสถานสงเคราะห์ ช่วยเหลือเด็กกำพร้าและเด็กพิเศษที่ด้อยโอกาส

101 หมู่ 8 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทร.0-5378-7339, 0-5378-7304, 08-2188-4362 Fax. 0-5378-7304