โรงพยาบาล


โรงพยาบาลซานคามิลโล บ้านโป่ง

โรงพยาบาลซานคามิลโล บ้านโป่ง

เป็นกิจการแรกของคณะนักบวชคามิลเลียนในประเทศไทย ในการดูแลรักษาผู้ป่วยทุกคน ได้รับการอนุญาตและเปิดเป็นโรงพยาบาลอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ค.ศ. 1953 ในฐานะผู้ทำงานด้านสุขภาพอนามัยต่อผู้ป่วย ได้ยึดถือหลักปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนักบุญคามิลโล จากสถานพยาบาลเล็กๆ คณะมิชชันนารีได้ปรับปรุงกิจการสถานพยาบาลให้พัฒนาก้าวหน้าตามลำดับ มีการก่อสร้างอาหารเพิ่มเติม จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มขึ้น เพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพจนกลายเป็นโรงพยาบาลขนาด 100 เตียงในปัจจุบัน และสามาร...

โรงพยาบาลคามิลเลียน กรุงเทพ

โรงพยาบาลคามิลเลียน กรุงเทพ

เปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อ 11 เมษายน พ.ศ.2499 (ค.ศ.1956) โดยเช่าบ้านหลังหนึ่งตั้งอยู่ที่ถ.สุริวงศ์ กรุงเทพฯ เพื่อดำเนินกิจการในรูปแบบคลีนิครักษาผู้ป่วยทั่วไป ต่อมาในปีพ.ศ.2500 (ค.ศ.1957) ได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่ถนนสีลม หลังจากนั้นเพื่อความเหมาะสมในด้านการรักษาพยาบาล มูลนิธิฯ จึงได้ดำเนินการซื้อที่ดินที่บริเวณซอยทองหล่อ และเปิดดำเนินการในชื่อ “คามิลเลียนคลีนิค” เมื่อมีนาคม พ.ศ.2503 (ค.ศ.1959) โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อ เดือน 27 ตุลาคม พ.ศ.2503 (ค.ศ.1960) และดำเนินงานมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน โรงพ...