บ้านเด็กพิเศษ

บ้านคามิลเลียนเพื่อคนพิการ ลาดกระบัง

บ้านคามิลเลียนเพื่อคนพิการ ลาดกระบัง

เพื่อเสริมสร้างให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีบนพื้นฐานของคุณค่า และศักดิ์ศรีของความเป็นบุคคลมนุษย์ มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทยจึงได้เปิดสถานสงเคราะห์เพื่อเป็นสถานที่พักอาศัยสำหรับเด็กพิการที่ยากจนและถูกทอดทิ้ง เมื่อปี พ.ศ.2551 (ค.ศ.2008) โดยดำเนินงานเสริมสร้างทักษะการดำเนินชีวิตในสังคมให้กับเด็กพิการ และจัดกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการแบบบูรณาการในทุกมิติของความเป็นบุคคลมนุษย์ เป็นศูนย์ส่งเสริมสิทธิ คุณค่า ศักดิ์ศรี และประสานงานด้านเครือข่ายคนพิการในเขตกรุงเทพฯ81/2 ถ.หลวงแพ่ง แขวงขุมทอง ...
บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาการเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา ศูนย์พัฒนาการเด็กพิการ

บ้านสิทธิดา เปิดดำเนินงาน เมื่อปีพ.ศ.2554 (ค.ศ.2011) โดยเป็นศูนย์พัฒนาการด้านคุณภาพชีวิตและเพิ่มศักยภาพให้แก่เด็กพิการที่กำพร้าและยากไร้ เป็นบ้านที่อบอุ่นสำหรับครอบครัวจิตอาสา ให้ความช่วยเหลือด้านการสังคมสงเคราะห์และส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาการเด็กพิการให้มีคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวให้ดีขึ้น บ้านสิทธิดาฯ ส่งเสริมพัฒนา เพิ่มศักยภาพทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกภายนอกกระตุ้นพัฒนาการเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกายใกล้เคียงปกติมากที่สุด โดยการตุ้นกล้ามเนื้อมัดให...