บัานพักผู้สูงอายุ

คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ปราจีนบุรี

คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ปราจีนบุรี

ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2505 (ค.ศ.1962) คณะนักบวชคามิลเลียนซึ่งในขณะนั้นทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลใน อ.ศรีราชาซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก โดยเช่าพื้นที่จากภราดาคณะเซนต์คาเบรียล นักบวชคามิลเลียนได้ ออกไปเยี่ยมและค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนในบริเวณอำเภอศรีราชาและจังหวัดใกล้เคียงโดยเฉพาะที่ระยองและเนื่องจากผู้ป่วยในบริเวณดังกล่าวยากจนและถูกทอดทิ้งจึงเกิดความคิดที่จะรวมผู้ป่วยให้มาอยู่ในสถานที่เดียวกันเพื่อการรักษาที่มีคุณภาพ จึงได้เลือกสถานที่บริเวณตำบลโคกปีบเพื่อสร้างเป็นนิคมช่วยตนเองชื่อว่า”นิคมนักบุญคามิลโล”ซึ่งต...
คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ สามพราน

คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ สามพราน

จากสภาพปัญหาของสังคมในปัจจุบันที่มีจํานวนสถิติผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น และเนื่องจากสภาพสังคมไทยกําลังเปลี่ยนแปลงจากครอบครัวใหญ่มาเป็นครอบครัวเดี่ยว มากขึ้น จึงเป็นปัจจัยที่สําคัญซึ่งก่อให้เกิดปัญหาผู้สูงอายุไม่มีคนดูแล เพราะ…1) บุตรหลานต้องออกไปทํางานนอกบ้านในช่วงเวลากลางวัน ไม่มีเวลาที่จะคอยดูแลผู้สูงอายุ หรืออาจจะเป็นเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจของครอบครัวไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะจ้างคนมาดูแลผู้สูงอายุได้2) สภาพของที่อยู่อาศัยในสังคมเมืองปัจจุบัน ที่คนส่วนใหญ่มักจะอาศัยอยู่ในตึก ทาวน์เฮ้าส์ หรือคอนโดม...
คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง

คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง

ศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ เดิมตั้งอยู่ในซอยเรวดี จ.นนทบุรี โดยใช้ชื่อว่า “ศูนย์บรรเทาใจ” ดำเนินงานให้การบริการที่พักชั่วคราวแก่ผู้ป่วยเอดส์และให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีและสมาชิกในครอบครัว โดยมีบาทหลวง โจวันนี คอนตาริน เป็นผู้อำนวยการคนแรก แต่ด้วยเหตุที่ว่าศูนย์บรรเทาใจตั้งอยู่ใจกลาง ชุมชนเมืองและชาวบ้านในชุมชนไม่มีความรู้เรื่องโรคเอดส์อย่างแท้จริง มีทัศนคติในแง่ลบต่อตัวผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ จึงเกิดการรวมตัวกันเพื่อต่อต้านศูนย์บรรเทาใจ โดยการประท้วงให้มี...

คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ จันทบุรี

คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ จันทบุรี

มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทยได้เปิดบ้านพักผู้สูงอายุขึ้นที่ จ.จันทบุรี ตามคำเชื้อเชิญของมุขนายกแห่งสังฆมณฑลจันทบุรี โดยท่านได้มอบที่ดินจำนวน 18 ไร่ในอำเภอเมือง จ.จันทบุรี ให้คณะคามิลเลียนได้เข้ามาดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ การก่อสร้างได้เริ่มต้นขึ้น และได้เปิดดำเนินงานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2542 (ค.ศ.1999) เป็นบ้านผู้สูงอายุที่มีความสวยงามในทุกด้าน มีสภาพอากาศและธรรมชาติที่ร่มรื่น สามารถรับใช้และบริการ ผู้สูงอายุได้ 150 คน โดย นักบวช พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ที่ผ่านการอบรม...
คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ เชียงราย

คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ เชียงราย

แรกเริ่มดำเนินการให้ความช่วยเหลือเด็กที่มาจากครอบครัวที่เป็นผู้ป่วยโรคเรื้อนภายในหมู่บ้านศรีวิเชียร ต่อมาเนื่องจากความต้องการที่มากขึ้น จึงได้เริ่มรับเด็กชาติพันธุ์ซึ่งมาจากหมู่บ้านใกล้เคียงมาเลี้ยงดูและให้การอบรมในปัจจุบันสามารถรับรองได้ทั้งหมด 250 คน เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เช่น ด้านการศึกษา คือให้ได้รับการศึกษาตามแนวทางของคณะนักบวชคามิลเลียน และตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการปัจจุบัน ยังได้เปิดบ้านอบรมสำหรับเยาวชนจากภาคเหนือ ผู้สนใจในกระแสเรียกของคณะนักบวชคามิลเลียน เข้ารับการอบรมเป็นส...
บ้านผู้สูงอายุคามิลเลียน พัฒนาการ กรุงเทพ

บ้านผู้สูงอายุคามิลเลียน พัฒนาการ กรุงเทพ

บ้านผู้สูงอายุคามิลเลียน พัฒนาการ กรุงเทพฯ เป็นบ้านพักผู้สูงอายุที่ตั้งขึ้นมาในเขตกรุงเทพฯ ตั้งอยู่เขตกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก ถนนพัฒนาการระหว่างซอยพัฒนาการ 48 และ 50 เข้าทางโรงแรมบางกอกรามา ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า (แอร์พอร์ตเรลลิงค์) สถานีหัวหมากเพียง 900 เมตร รถโดยสารประจำทางธรรมดาบริการตลอด 24 ชั่วโมง สาย 11 92 133 206 และ 511766 ถ.พัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250โทร.0-2320-2349, 08-4756-9250 Fax. 0-2320-2350e-mail: camillianpattanakan@gmail.comwebsite: www.camillianpattanakan.orgfacebook: camilli...
บ้านผู้สูงอายุราชสีมา นครราชสีมา

บ้านผู้สูงอายุราชสีมา นครราชสีมา

การเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ จันทบุรี ของมุขนายก ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ แห่งสังฆมณฑลนครราชสีมา เมื่อต้นปี พ.ศ.2554 (ค.ศ.2011) ทำให้ท่านเกิดแนวความคิดและมีความปรารถนาที่จะเชิญชวนให้ คณะนักบวชคามิลเลียน มาทำงานด้านผู้สูงอายุในเขตสังฆมณฑลนครราชสีมา ข้อตกลงร่วมกันที่จะสร้างบ้านผู้สูงอายุราชสีมาจึงเกิดขึ้น หลังจากนั้น 3 เดือนต่อมา โดย บาทหลวงเชิดชัย เลิศจิตรเลขา ประธานมูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ บาทหลวงโจวันนี คอนตาริน ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างบ้านผู้สูง...