เสียงเพลงแห่งรัก ณ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง

24 Jun 2018

มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโล ซึ่งดำเนินการโดยนักบวชคณะคามิลเลียน
มีสนามงานหลักในด้านสุขภาพอนามัย โดยเฉพาะผู้เจ็บป่วย ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้สูงอายุ
โดยให้การดูแลแบบองค์รวม ทั้งในด้านร่างกาย สังคม จิตใจ และวิญญาณ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพวกเขาเหล่านั้น ตามจิตตารมณ์ของท่านนักบุญคามิลโลที่ว่า
“ดูแลรับใช้ผู้ป่วย ดุจมารดาที่ดูแลบุตรชายเพียงคนเดียวของเธอที่ไม่สบาย”