Sitthida Home for Children Living With Disabilities

Sitthida Home for Children Living With Disabilities

Sitthida Home for Children Living With Disabilities 2011

บ้านสิทธิดา เปิดดำเนินงาน เมื่อปีพ.ศ.2554 (ค.ศ.2011) โดยเป็นศูนย์พัฒนาการด้านคุณภาพชีวิตและเพิ่มศักยภาพให้แก่เด็กพิการที่กำพร้าและยากไร้ เป็นบ้านที่อบอุ่นสำหรับครอบครัวจิตอาสา ให้ความช่วยเหลือด้านการสังคมสงเคราะห์และส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาการเด็กพิการให้มีคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวให้ดีขึ้น บ้านสิทธิดาฯ ส่งเสริมพัฒนา เพิ่มศักยภาพทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกภายนอกกระตุ้นพัฒนาการเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกายใกล้เคียงปกติมากที่สุด โดยการตุ้นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ และกล้ามเนื้อมัดเล็ก ประสาทสัมผัส ระหว่างสายตากับมือ การมองเห็น การได้ยิน การพูด การสัมผัส การช่วยเหลือตนเองตามวัยสมอง และสติปัญญา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมและภาวะทางอารมณ์ โดยการฝึกสมาธิ บ้านสิทธิดา บำบัดฟื้นฟูร่างกายเด็กพิการทางการเคลื่อนไหวและเด็กพิการซ้ำซ้อน พร้อมทั้ง จัดกิจกรรมบำบัด การพัฒนาทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม การฝึกอบรมความรู้ในการดูแลเด็กให้ผู้ปกครอง กิจกรรมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และจัดทำอุปกรณ์ช่วยเหลือเด็กพิการ กิจกรรมอาสาสมัครเยาวชนช่วยเหลือเด็กพิการ และเยี่ยมครอบครัวเด็กพิการที่ยากไร้ในพื้นที่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

31/2 ม.10 ถ.อุดมพิทยา ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
โทร.08-0429-5454, 0-3222-3383 fax.0-3222-3382